લગ્ન મેળાપક | Lagna Melapak


કૃપા કરીને નીચેની વિગતો ભરો | Please fill the following details

વરરાજા ની માહિતી | Groom's Details

* કુમારનું પુરુ નામ Full Name of Groom
* જન્મ તારીખ Date of Birth
* જન્મ સમય Birth Time
જન્મ સ્થળ Birth Place
* રાજ્ય State
* દેશ Country

કન્યા ની માહિતી | Bride's Details

* કુમારીનું પુરુ નામ Full Name of Bride
* જન્મ તારીખ Date of Birth
* જન્મ સમય Birth Time
* જન્મ સ્થળ Birth Place
* રાજ્ય State
* દેશ Country

પત્ર વ્યવહાર માટેનું સરનામું | Contact Details

* પૂરું નામ Full Name
* ઈમેલ આઈડી Email ID
* ફોન નં Phone no.
* એડ્રેસ લાઇન ૧ Address Line 1
* એડ્રેસ લાઇન ૨ Address Line 2
* એડ્રેસ લાઇન ૩ Address Line 3
* શહેર City
* પીન કોડ Pin Code
* રાજ્ય State
* દેશ Country