ઉપનયન મુહૂર્ત | Upnayan Muhurat


કૃપા કરીને નીચેની વિગતો ભરો | Please fill the following details

* પિતાનું પુરુ નામ અટક સાથે Father's Full Name
* પિતાની રાશિ Father's Rashi
* માતાનું પુરુ નામ અટક સાથે Mother's Full Name
* માતાની રાશિ Mother's Rashi
* બાળકનું પુરુ નામ અટક સાથે Kid's Full Name
* બાળકની રાશિ Kids's Rashi
* મુહૂર્ત સ્થળ Mahurat Place
* મુહૂર્ત માટે મહીનો? Muhurat Month Preference

પત્ર વ્યવહાર માટેનું સરનામું | Contact Details

* પૂરું નામ Full Name
* ઈમેલ આઈડી Email ID
* ફોન નં Phone no.
* એડ્રેસ લાઇન ૧ Address Line 1
* એડ્રેસ લાઇન ૨ Address Line 2
* એડ્રેસ લાઇન ૩ Address Line 3
* શહેર City
* પીન કોડ Pin Code
* રાજ્ય State
* દેશ Country