કુંભ મુહૂર્ત | Kumbh Muhurat


કૃપા કરીને નીચેની વિગતો ભરો | Please fill the following details

* મિલકત માલિકનું નામ Owner's Name
મિલકત માલિકની રાશી Owner's Rashi
મુખ્ય પ્રવેશદ્વારની સામે કઈ દીશા આવે છે? Which direction faces the main entrance?
* મુહૂર્ત માટે મહીનો? Muhurat Month Preference

પત્ર વ્યવહાર માટેનું સરનામું | Contact Details

* પૂરું નામ Full Name
* ઈમેલ આઈડી Email ID
* ફોન નં Phone no.
* એડ્રેસ લાઇન ૧ Address Line 1
* એડ્રેસ લાઇન ૨ Address Line 2
* એડ્રેસ લાઇન ૩ Address Line 3
* શહેર City
* પીન કોડ Pin Code
* રાજ્ય State
* દેશ Country