કુંડળી | Kundli


કૃપા કરીને નીચેની વિગતો ભરો | Please fill the following details

Fields marked with * are compulsory * સાથે ચિહ્નિત થયેલ ક્ષેત્રો ફરજિયાત છે
* જેની કુંડળી બનાવવાની છે તેનુ નામ Name of person whose kundli is to be made
* પિતાનું પુરુ નામ અટક સાથે Father's Name
* માતાનું નામ Mother's Name
* લિંગ Gender
* કુંડળીનો પ્રકાર Kundli Type
Rate :-
Postage & Transaction charges for :-
* સમય પેટર્ન Time Pattern
* જન્મ તારીખ Date of Birth
* જન્મ સમય Birth Time
* જન્મ સ્થળ Birth Place
* રાજ્ય State
* દેશ Country

પત્ર વ્યવહાર માટેનું સરનામું | Contact Details

* પૂરું નામ Full Name
* ઈમેલ આઈડી Email ID
* ફોન નં Phone no.
* એડ્રેસ લાઇન ૧ Address Line 1
* એડ્રેસ લાઇન ૨ Address Line 2
* એડ્રેસ લાઇન ૩ Address Line 3
* શહેર City
* પીન કોડ Pin Code
* રાજ્ય State
* દેશ Country